V stredu, 6. novembra, novosadský MOMS v spolupráci s matičným Ustredím a petrovským MOMSom, usporiadali prezentáciu zborníka prác o osemdesiatročnej činnosti Matice slovenskej v Srbsku (1932-2012). V plnej sieni boli aj vzácni hostia: biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi Samuel Vrbovský, domáci knaz Vladimír Obšust, podpredseda MSS Vladimír Fekete a matičiari zo Starej Pazovy.
Ako v príhovore na večierku zdôraznila predsedníčka matičnej organizácie Katarína Melegová-Melichová, na velké oslavy neboli peniaze a preto sa vedenie našej Matice rozhodlo jubileum zaznamenať vydaním takejto publikácie aby zostala trvalým svedectvom o činnosti na zachovávaní a rozvíjaní slovenskej kultúry. Zostavovateľ vydania publicista Samuel Boldocký povedal, že mal nelahkú úlohu zozbierať velký počet údajov a príspevkov jednotlivých autorov, ale že mu bolo čestou urobiť túto knihu. Potom predstavil jednotlivé state a odporučil ju na čítanie matičnej verejnosti. Predsedníčka MOMS v Novom Sade Jarmila Struhárová úvodom večierka povedala, že rok 2013. bol pre Slovákov velmi významný kedže na Slovensku oslavovali tri jubileá: 1150 rokov od príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Velkú Moravu, 150 rokov od založenia Matice slovenskej a 20 rokov samostatného slovenského štátu a že sa aj vojvodinský Slováci majú z čoho tešiť lebo zaznamenávame 80-te výročie od založenia Matice slovenskej v Juhoslávii. Potom skrátka hovorila o pôsobení Miestneho odboru Matice slovenskej v Novom Sade: založený bol v novembri roku 1932 a prvým predsedom sa stal učiteľ Mojmír Bodický. V pedesiatich rokoch Matica zanikla,  obnovená bola na Slovenských národných slávnostiach v auguste roku 1990, už 27. novembra bol založený aj novosadský miestny odbor. V jeho čele stál spisovateľ Ján Labáth. Výkonný výbor sa snažil matičnej činnosti dať náplň primeranú špecifickosti mestského prostredia. Prvoradé matičné úlohy boli prejavovaťt a hájiť národnú identitu v oblasti osvety a kultúry, chrániť tradície našich predkov. Poriadali sa pravidelné mesačné stretnutia s kultúrnou náplňou a nepretržite sa poriadajú i teraz ďakujúc  podpore novosadského cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi a spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom P.J. Šafárika. .
Potom predsedníčka Katarína Melegová-Melichová odovzdala bývalému predsedovi MOMS (teraz podpredseda) Jaroslavovi Feldymu autorský výtlačok knihy za príspevok o novosadskom matičnom odbore.
Koncepciu prezentácie zborníka pripravila predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, úryvky z textov čítali Viera Dorčová-Babiaková a Rastislav Labát a piesne zaspievali Andrea Lačoková a Anička Zorňanová, ako aj Zmiešaný spevácky zbor KC P.J. Šafárika.

Z prezentácie zborníka 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku