Snemovali aj novosadský matičiari

Prihovárajúc sa úvodom pravidelného valného zhromaždenia predsedníčka MOMS Jarmila Struhárova v stredu 4. januára t.r. vyzvala novosadských matičiarov aby minútkou ticha vzdali poctu svojím zosnulým členom: - profesorovi a publicistovi Dr. Jánovi Markovi a Zuzane Imronovičovej.
Správu o jednoročnej činnosti prečítala tajomníčka MOMS Aneta Lomenová, a finančnú a správu dozorného výboru prezentovali: pokladník Jaroslav Boldocký a členka dozornej rady Katarína Totová - Debeljakovićová. Po rozprave súvisiacej s podatou činnosťou predsedajúci - podpredseda MOMS Jaroslav Feldy zvážil, že aj napriek ťažkostiam: vypuklí problém miestnosti a zdravotné problémy najužšieho vedenia MOMS, s činnosťou v uplynulom roku možno byť spokojný.
V pokračovaní zverejnil návrh o tom aby sa uznanie za dlhodobú činnosť udelilo Jaroslavovi Boldockému a ďakovná listina Pavlovi Macháčovi. Podané správy a návrh uznaní zhromaždenie schválilo jednohlasne.
V rozprave pod bodom rôzne matičiari sa dopracovali k návrhu o tom, aby sa v aktivitách starostlivosti o hrobky zaslúžilých Slovákov spolu s cirkevným zborom pokračovalo aj naďalej. V súvislosti s tým, a na základe odôvodnenia Štefana Cicku sa vynieslo i jednohlasné rozhodnutie o tom, aby sa pri úprave hrobky - pamätníka nášmu prvému biskupovi Adamovi Verešovi okrem ilockého, staropazovského a novosadského zboru, o pomoc prostredníctvom synodálneho prezbitersta požiadal aj biskupský úrad. Matičiari sa uzhodli zopakovať požiadavku na obohatenie programu mestskej káblovej sieti aj programami televízie vysielajúcej v slovenskej reči.

Text: jf / Jaroslav Feldy /

Foto: ek. / Edvard Klatik /

Nový Sad , 4.2.2015