Valné zhromaždenie MOMS v Novom Sade

 

~V piatok, 4. februára sa v sieni na starej fare konalo valné zhromaždenie MOMS, ktoré otvoril predseda Jaroslav Feldy. V pracovnom predsedníctve boli aj Jarmila Struhárová, Ruženka Ďurovková a Ninoslav Detka.
V správe o jednoročnej činnosti, Jaroslav Feldy zdôraznil, že všetky programy mali bohatú náplň. Tak na marcovom stretnutí bolo viacej tém: predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová hovorila o projektoch Matice; riaditeľka Ústavu pre kultúru Milina Sklabinská o práci tejto inštitúcie a Ladislav Čáni o voľbách do Národnostnej rady. Okrem toho profesor Samuel Boldocký a Ján Častven prezentovali spomienky na udalosti spred dvadsiatich rokov keď bola obnovená Matica slovenská v Juhoslávii. Na ďalších večierkoch naši hostia predstavili život Slovákov a činnosť MOMS v Lugu, v Starej Pazove a v Bajši. Ako každý rok, tak aj teraz sa mladí matičiari v máji tešili stretnutiu s vrstovníkmi, tentoraz z petrovskej Kancelárie pre mladých. Novosadskí matičiari pripravili aj obsahovo bohaté oslavy 20. výročia od obnovenia Miestneho odboru Matice slovenskej. V roku 2010 sa podarilo realizovať dávnejšiu túžbu - napísať a pre tlač pripraviť knihu Na krídlach jubilea 20 rokov MOMS Nový Sad.
Potom pokladník Jaroslav Boldocký podal finančnú a Katarína Tótová správu Dozorného výboru. Všetky správy boli jednohlasne schválené.
Na návrh Pavla Ľavrošku, valné zhromaždenie schválilo návrh aby sa J. Feldymu a J. Struhárovej za prácu na monografii udelila hodnosť Čestný člen MSS. Bol schválený aj návrh aby sa Anne Brtkovej a Ninoslavovi Detkovi udelila Ďakovná listina
.
Premiéra knihy Na krídlach jubilea 20 rokov MOMS Nový Sad
~V pokračovaní večierka sa v sviatočnom ovzduší začalo 150. kultúrne podujatie: premiéra knihy. Pred početným obecenstvom členovia redakcie Jaroslav Feldy, Jarmila Struhárová, Anna Brtková a Ján Struhár, predstavili svoje dielo. Zodpovedný redaktor J. Feldy hovoril skrátka o realizácii projektu, potom výkonná redaktorka J. Struhárová predstavila knihu. Úryvky z textov čítali autori a Aneta Lomenová, Daniela Djukicová a Ninoslav Detka. Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová -Melichová v príspevku Jeden z nosných pilierov Matice slovenskej v Srbsku vysoko ocenila prácu nášho MOMSu.
~Prvá časť knihy je venovaná plodnej práci Miestneho odboru Matice slovenskej najmä po obnovení činnosti od roku 1990 a záverečne s rokom 2010. Táto časť je najobjemnejšia a činí viac ako polovicu jej obsahu. Tu sú zaradené portréty matičiarov, zoznam nositeľov uznaní Matice slovenskej, ktorí boli alebo sú členmi nášho Miestneho odboru, a predstavené je i zloženie aktuálneho Výkonného a Dozorného výboru. Zverejnená je aj báseň Zuzany Karlečikovej.
~Druhá časť knihy je pomenovaná Úvahy a spomienky a do nej prispeli popredné osobnosti, ktoré poznačili kultúru a matičný život: Ján Labath, Samuel Boldocký, Viera Benková, Kvetoslava Benková, Rastislav Surový, Ján Struhár, Milina Sklabinská ,Mgr. Vladimír Obšust, Janko Brtka...
~Do tretej časti je zaradený výber z prednášok, ktoré majú edukačný význam, lebo hovoria o dejinách nášho ľudu. Z pera akademika Jána Kmeťa je prednáška o význame Matice slovenskej v živote tunajších Slovákov, potom máme prednášku biskupa SEAVC Andreja Berediho o význame Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v národnom a kultúrnom živote Slovákov v Juhoslávii; zverejnený je aj krátky obsah prednášky profesora Dr. Michala Týra o rozvoji slovenského jazyka a, nakoniec, i kratšia verzia prednášky Michala Hyžu o živote a diele Dr. Miloša Krnu.
~V záverečnej časti knihy je zoznam kultúrnych podujatí MOMS, ktorých za dvadsať rokov bolo, vrátane dnešného dňa 150. V mene Výkonného výboru vyjadrená je vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli vydaniu tejto knihy a tým aj činnosti Miestneho odboru MSS Nový Sad. Potom boli udelené knihy.
Pri tejto príležitosti sa vyberanými slovami prihovorili: podpredseda MSS pre Báčku Vladimír Fekete, básnik Ing. Ján Labáth, Mgr.Vladimír Obšust, farár novosadský, čestný predseda MSS Rastislav Surový, básňou Elena Surová, Dr. Miroslav Miháľ, Zuzana Karlečíková a Michal Činčurák.
~Celé podujatie spestrili vystúpenia speváckych skupín SKC P. J. Šafárika: dievčenskej a chlapčenskej speváckej skupiny pod vedením Olivery Gabríniovej a zmiešaného speváckeho zboru pod vedením Anny Crveniovej. Treba pripomenúť, že si naša mládež na tento večer pripravila a zaspievala krásnu pieseň Slovensko moje.
~Ako vidno na fotke, nechýbalo ani bohaté pohostenie, ktoré matičiarky pripravili pre hostí a účastníkov programu