Novosadskí matičiari si na svojom pravidelnom matičnom stretnutí v stredu 6. apríla spomenuli na slovenské obete v druhej svetovej vojne. Počas vydarenej prednášky odborný poradca Vojvodinského múzea Drago Njegovan osobitne prízvukoval, že medzi obeťami novosadskej razie boli aj Slováci z Kysáča, Nového Sadu a iných osád. V diskusii po prednáške profesor Jaroslav Francisty, ktorému v razii zahynuli príbuzný, uviedol že šlo o čin motivovaný i ukoristením hmotných statkov obetí. Ako vyzdvihol, ujatý spôsob percentuálneho vyjadrovania počtu obetí druhej svetovej vojny podľa etnických skupín a v porovnaní s celkovým počtom obyvateľov zanecháva dojem, že Slovákov bolo pomerne málo, hoci je tomu úplne inak. Vyslovil aj pripomienku k tomu, že sa im počas pietnych podujatí na nábreží Dunaja nevenuje dostatočná pozornosť. Prednášateľ Njegovan pripomenul, že iniciatíva k nejakej prípadnej zmene má prameniť od samých Slovákov, a to hlavne od cirkvi a Matice. Navrhol prípadne pouvažovať aj o nejakej spomienkovej tabuli. Velebný pán Vladimír Obšust, farár novosadský, v tomto kontexte spomenul početné ťažkosti a prekážky. Najviac ich je napríklad v samom základe, teda v usporiadaní starej matriky, ktorú pri sťahovaní do Nemecka po vojne odniesli podunajskí Nemci, s ktorými naší predkovia mali spoločnú cirkev. Čestní predseda MSS a predseda MOMS v Kysáči Rastislav Surový prezentoval ochotu kysačskych matičiarov, ktorých - ako z uvedeného vyplynulo - podporili aj novosadskí matičiari. Ide o návrh spoločne pripraviť osobitnú publikáciu, ktorá by dôkladnejšie ozrejmila túto doteraz málo známu problematiku. Podľa jeho slov nebolo by zle, keby sa výsledky výskumov prezentovali aj žiakom naších základných škôl.
Záverom vydareného večierka sa príležitostnými slovami už tradične prihovorila Elena Surová. Večierok spoločne moderovali člen Výkonného výboru a predseda MOMS v Novom Sade Michal Hyža a Jaroslav Feldy. Ďalšie májové stretnutie usporiada matičný dorast, teda mladí matičiari.

J. Feldy

Hlas ľudu 7.5.2011.

Nezabúdajme na obete

Z prednášky na stretnutí novosadských matičiarov