Literárno hudobné pásmo venované knihám

dr. Márie Myjavcovej ,, State o našej slovenčine"

Viery Benkovej ,, Stred sveta ''

Kvetoslavy Benkovej ,, Od Petrovca do Málinca
- priadky a páračky v slove a piesni"

Literárne ich posúdil prof. Samuel Boldocký.

 

08.11.2007