V znamení úspechov a jubileí aj napriek staženým podmienkam

...Novosadský matičiari v stredu 1 októbra t.r. v miestnostiach starej fary slávnostným programom ktorý usporiadalo SKC. P. J. Šafárika začali so sezónou pravidelných mesačných podujatí na obdobie rokov 2014 – 2015. Matičiarom po výstupe zmiešanej speváckej skupiny, činnosť Spolku predstavili koordinátori práce jednotlivých odbočiek: O činnosti, úspechoch, plánoch ako i problémoch s ktorými sa stretá spevácka zložka počas práce najprv hovorila Anička Brtková – Valentová.
...V mene divadelnej odbočky informoval Samo Valent a v mene folkloristov a orchestra sa zmienil Milan Lačok. Podľa podaných správ, a tiež i podľa ukážkového programu jednotlivých odbočiek, aj napriek finančných a priestorových problémoch v Šafáriku kvitujú skvelé úspechy, o čom svedčili i potlesky prítomných návštevníkov. Novosadský ochotníci si preto, ako zahlásili, s hrdosťou tohto roku pripomenú i pätnáste výročie založenia ženskej speváckej skupiny, pravda nezabúdajú ani na štyridsiate výročie obnovenia odbočkového činnosti v Spolku.
...V druhej časti večierka podpredsedníčka SKC. P.J. Šafárika Julijana Brtkova z príslušnosti svojej funkcie podrobnejšie ozrejmila aktuálnu situáciu v Spolku. Osobitný dôraz venovala najmä problémom ktoré vznikli po páde časti strechy budovy, v ktorej pôsobia všetky zložky organizovanej činnosti ako novosadských Slovákov, tak i širšie. Bolo počuť i skutočnosť, že sa novosadský matičiari ešte pred pádom strechy, za výstavbu novej budovy zasadzovali ako na svojom válnom zhromaždení, tak i na schôdzi Správnej rady matičného ústredia. Po zborovom konvente ktorý výstavbu novej budovy definitívne i schválil, aktivitách ktoré sa podnikli i s patričnými inštitúciami Slovenskej republiky, ale i po predvolebných sľuboch niektorých kandidátov za členov SNR. treba očakávať, že sa táto pálčivá otázka konečne i dorieši.
... Záverom moderátor večierka - podpredseda MOMS v Novom Sade Jaroslav Feldy prítomných vyzval aby sa volbách do Národnostnej rady zúčastnili v čím väčšom počte.

Text:J. Feldy