MSJ založená bola v roku 1932 v Báčskom Petrovci ( prvý predseda Dr. Ján Bulík ) a
MOMS v Novom Sade založili v tom istom roku ( prvý predseda učiteľ Moimír Bodický, po ňom predseda bol Ján Strehársky).
Historické udalosti v poslednom storočí matičnú činnosť občas prerušili a MOMS v Novom Sade bol oživotvorený na matičnom zhromaždení, 27. novembra 1990. Za predsedu bol zvolený inžinier Ján Labáth, ktorý zo zdravotných dôvodov zaďakoval na funkciu roku 2001. Ďalší predseda, od roku 2001 bol Ján Struhár a od roku 2006 predsedníčkov bola Zdenka Babićová.V roku 2009 a do roka 2013 predsedom bol Jaroslav Feldy.V súčasnosti predsedníčkov je Jarmila Struhárová

Prvoradé matičné úlohy sú prejavovať, zachovávať, pestovať a upevňovať národnú identitu a povedomie v oblasti osvety a školstva, vedy, kultúry, chrániť kolektívne záujmy a tradície našich predkov.
Matičný život sa prejavuje v organizovaní stretnutí, literárnych večierkov prednášok z oblasti dejín, kultúry, zdravotníctva a kultúrno-zábavných a umeleckých večierkov.
Takých programov doteraz bolo vyše stodvadsať.