Predvečer 93 výročia zahynutia M. R. Štefánika -vo štvrtok 3.- ho mája na všetkých štyroch stranách veľkolepej mohyly na Bradle pri rodných mu Košariskách sa rozblčali plamene. Plamené jazyky zvláštnym žiarom rozsvietili okolie, a podľa mnohých symbolizujúce i uskutočnenie túžob slovenského ľudu po svojbytnosti a prosperite, boli zároven i svojráznym úvodom k ústrednej udalosti. Slávnostný pietny akt na námestí M.R. Štefánika v areáli EUROVEA v Bratislave za účasti zástupcov Vlády Slovenskej republiky, miestnej samosprávy a zastupiteľského zboru v Slovenskej republike bol v piatok 4. mája o 19. hodine. Medzi pozvanými zahraničnými hosťmi, okrem predstaviteľov veľvyslanectiev Francúzska, Talianska, Ruskej federácie a Česka v Bratislave boli aj predstavitelia Miestneho odboru matice Slovenskej a cirkevného zboru v Novom Sade. Podľa protokolu Ministerstva obrany SR. po nástupe čestných jednotiek a za asistencie čestnej stráže sa najprv pristúpilo ku kladeniu vencov. V mene MOMS Nový Sad veniec k Pamätníku M.R. Štefánika položili: predseda MOMS Jaroslav Feldy a matičiari Michal Hyža, Štefan Cicka a Martin Klátik. Po odznení hymny Slovenskej republiky v podaní vojenskej hudby, príhovoru predsedu Správnej rady Nadácie M.R. Štefánika Dušana Bakoša odzneli i príhovory pozvaných hosti. Predstaviteľ novosadských matičiarov J. Feldy v prejave okrem iného poznamenal, že o údržbu hrobiek zaslúžilých novosadských Slovákov zo zvláštnou úctou sa starajú členovia MOMS a cirkevného zboru. Medzi udržovanými hrobkami je i hrobka farára I.B. Štefánika, brata generála M.R. Štefánika. O tomto sa osobne presvedčili aj členovia Nadácie M.R. Štefánika keď vlani navštívili Nový Sad. V pokračovaní odznela Hymnická pieseň v podaní vojenskej hudby a odchodom čestnej stráže oficiálna časť akcie bola ukončená.
Pre štvorčlennú delegáciu MOMS sa návšteva týmto nekončila. So správcom Nadácie M.R. Štefánika Pavlom Šestákom zvážili aj ďalšie aspekty vzájomnej spolupráce, akým je napríklad i možnosť ich návštevy vojvodinských spolkov nesúcich meno generála M.R. Štefánika.
V sobotu 5. mája matičiari za sprievodu aktuálneho a bývalého predsedu Nadácie M.R. Štefánika Dušana Bakoša a Jána Fusku pobudli v Košariskách. Okrem návštevy mohyly na Bradle, rodného domu M.R. Štefánika a jeho múzea pobudli aj v evanjelickom kostole. Na mieste kde pokrstili M.R. Štefánika ich sprievodcom bola zborová farárka Zuzana Durcová.
Cesta novosadských matičiarov sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Nadácii M.R.Štefánika. Dary pre hostiteľov matičiarom poskytli : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Novinovo - vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu. Novosadský matičiari im všetkým aj touto cestou vyjadrujú veľkú vďaku.
jf