5. októbra 2016
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Sade
usporiadali
Literárny večierok venovaný 90. životnému jubileu Jána Labátha - básnika, prozaika
a prekladateľa z radu slovenských vojvodinských dejateľov
__ V stredu, 5. októbra sa v priestoroch SKC P.J. Šafárika uskutočnil večierok venovaný Jánovi Labáthovi,pri príležitosti jeho 90. narodenín. Večierok usporiadali Ustav pre kultúru vojvodinských Slovákov a MOMS Nový Sad. O literárnej tvorbe nášho významného básnika, spisovateľa a prekladateľa hovorila profesorka Dr. Zuzana Čížiková a o matičnej činnosti predsedníčka MOMS Jarmila Struhárová. Uvádzame časť jej príhovoru:
_ Inžinier Ján Labáth bol prvý predseda oživotvoreného MOMSu roku 1990, vytrval na tom poste desať rokov. Usiloval sa hájiť záujmy Slovákov, pozdvihovať ich národné povedomie, podnecovať pestovanie slovenčiny v záujme zachovávania národnej svojbytnosti. Pod jeho vedením MOMS zorganizoval vyše 80 pravidelných mesačných stretnutí s kultúrnou náplňou, s cieľom oboznamovania sa s našim pôvodom, dejinami, kultúrou a náboženstvom, na ktorých vystúpili naši najpoprednejší slovakisti, dejinári, spisovatelia a iní.
_ V matičnej činnosti sa vždy prihováral za tesnú spoluprácu so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Pavla Jozefa Šafárika, so Slovenskou evanjelickou cirkvou, so Spolkom vojvodinských slovakistov, so slovenskými redakciami našich médií a s miestnymi odbormi našej Matice v našich dedinách. Členovia Správnej rady sa snažia aj naďalej udržať takto trasovanú matičnú cestu.
_ Za svoju neúnavnú prácu Ján Labáth v roku 1993 dostal hodnosť čestného člena MSJ a vlani ďakovnú listinu nášho MOMSu.
_ Je skutočnosťou, že pod jeho vedením náš MOMS dosiahol najbohatšiu a najrôznorodejšiu činnosť a ona je spracovaná aj v knihe Na krídlach jubilea -20 rokov MOMS Nový Sad.
_ Na večierku sa prihovorili aj predsednička MSS Katarína Melegová Melichová, spisovateťka Viera Benková a čestný predseda MSS a predseda MOMS v Kysáči Rastislav Surový.
_ Program bol popretkávaný veršami J. Labátha, ktoré čítali vnuk Rastislav Labáth a Danica Vŕbová, recitátorka a tajomníčka MOMS Nový Sad. Spevom sa na večierku prejavil aj Zmiešaný spevácky zbor SKC P.J. Šafárika.