Cenný dar MOMS z Bardejova novosadským matičiarom

Na základe kontaktov a sprostredkovania docenta Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Michala Babiaka predstavitelia MOMS- ov zo slovenského mesta  Bardejov a Nového Sadu, v miestnostiach starej fary v Novom Sade v piatok vo večerných hodinách 25. januára t.r. na symbolický spôsob nadviazali kontakty smerujúce k spolupráci a vzájomnej družby. Posolstvo o Spolupatričnosti Slovanov slávnostne podpísali : v mene hostujúceho MOMS jeho tajomník Luboš Sudimák, a v mene domáceho predseda MOMS Jaroslav Feldy. Pri tejto príležitosti hostia a domáci si vymenili aj cenné dary. Novosadským matičiarom sa dostála zásielka od 150 kníh symbolizujúca významné jubilea - 150 výročie vzniku Matice Slovenskej a 1150 –te výrocie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie súčastného Slovenska – teda, za každý rok po jedna kniha. Podpredsedníčka novosadských matičiarov Jarmila Struhárová v mene hostitelov hosťom odovzdala matičné a spolkové knihy : Na krídlach Jubilea a Minulost dneška jeden a dva, tiež i darí o ktoré sa pričinil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. O ochotníckej činnosti novosadských Slovákov okrem predsedu MOMS ktorý zvlášť prízvukoval na spoluprácu s Nadáciou M.R. Štefánika v Bratislave a z matičiarmi z Čerenčian - rodného mesta Dr. Miloša Krnu, príležitostne hovorili aj : organizátor kultúrnych podujatí v Slovenskom kultúrnom centre P.J. Šafárika Ján Slávik, ako i matičiari Michal Hyža a Štefan Cicka. Na pozvanie velebného pána Vladimíra Obšusta farára novosadského cenný hostia navštívili aj miestnosti cirkevného zboru. Pán farár Obšust hosti informoval o cirkevnom živote novosadských Slovákov prízvukujúc na spoluprácu trojlístka – cirkev, matica, spolok a slávnostne im odovzdal zvukové zápisy v podobe CD. s nahrávkami cirkevno- spolkových spevokolov. Cenná návšteva sa skončila družným posedením a pohostením v miestnostiach novej fary.

Jf