<späť
Jaroslav Feldy sa narodil roku 1949 v Erdevíku, stredoškolské vzdelanie absolvoval v Bijeljine. Fotografické remeslo a poľnohospodársku fakultu ukončil v Novom Sade. Ako študent bol zamestnaný v NVP Obzor a po ukončení štúdií bol vedúcim v Poľnohospodárskom družstve Nový Sad.
Ako odborníka ho v roku 1979 prijali do Novosadského rozhlasu, hlavne pre reláciu Vysielanie pre dedinu, ktorú neskoršie i redigoval.
Tiež redigoval aj iné relácie tak z hospodárstva, ako i z kultúry. V rozhlase je redaktorom už 30 rokov a okrem s Rádiom expres z Bratislavy spolupracoval s mnohými novinami, časopismi, Ľudovým kalendárom, ako i pri príprave monografií slovenských osád. Ukončil novosadské, vojvodinské a dánske novinárske školy. Za publicistické výsledky získal niekoľko cien. Svoje národnostné povedomie rad rokov prejavoval v SKUS P. J. Šafárika. (Bol vedúcim foto odbočky a odbočky pre marketing a mediálnu prezentáciu.) Potom nastalo obdobie jeho cirkevnej činnosti (Ako presbyter najviac pracoval v oblasti cirkevného informovania.).
V súčasnosti sa naplno venoval matičným záležitostiam.

 

. Náhle a nečakane z matičných radov odišiel Jaroslav Feldy, podpredseda a bývalý predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Novom Sade a čestný člen Matice slovenskej v Srbsku. Zahynul novinár, publicista a nadšený matičiar.
- Jaroslav Feldy sa narodil v Erdevíku, kde skončil základnú školu, strednú polnohospodársku školu absolvoval v Bjeline a Polnohospodársku fakultu na Novosadskej univerzite. Vo svojom odbore pracoval len krátko a od roku 1979 po odchod do dôchodku bol novinárom a redaktorom Slovenskej redakcie RNS. Bol aktívnym členom SKC Pavla Jozefa Šafárika, presbyterom Slovenskej a.v. cirkvi a v Miestnom odbore Matice slovenskej v Novom Sade bol viac rokov predsedom a v poslednom období podpredsedom. Osobitne sa venoval písanému slovu: okrem reportáží v časopisoch publikoval knihu poviedok Život píše poviedky a román Ked v živote nekvitli iba ruže - ranená mladosť. Vynaložil velké úsilie aby vyšla kniha Na krídlach jubilea - 20 rokov MOMS Nový Sad ako svedectvo bohatej činnosti novosadských matičiarov.
- Pohreb Jaroslava Feldyho bol v utorok, 10. mája na kysácskom cintoríne.

In Memoriam Jaroslav Feldy
27.8. 1949 - 19. 4. 2016