Nový Sad – Miestny odbor Matice slovenskej a zbor SEAVC v Novom Sade spolu s SKC P.J. Šafárika usporiadali v stredu, 4. decembra večierok venovaný spomienke na bývalého biskupa SEAVC a čestného predsedu MSJ Th.Dr. Juraja Struhárika pri príležitosti 20-teho výročia jeho umrtia. Na večierku o jeho osobnosti a diele hovorili dôstojný pán biskup Samuel Vrbovský, texty ThDr. Struhárika čítali velebný páni farari Vladimír Obšust a Vladislav Ivičiak, premietal sa film “V službách ľudu” Jána Struhára a zaspieval Zmiešaný spevácky zbor SKC P.J.Šafárika. Večierku sa zúčastnili aj cirkevníci z Báčskeho Petrovca. ThDr. Juraj Struhárik biskup SEAVC a čestný predseda MSJ . Narodil sa 28. apríla 1908 v Báčskom Petrovci, kde vychodil štiry triedy základnej školy. Pokračoval v školení na gymnáziu v Bonyháde a Báčskom Petrovci a maturoval na Srbskom pravoslávnom gymnáziu v Novom Sade.

. Štúdium teológie absolvoval v Bratislave a Erlangene (Nemecko) a pôsobil ako farár v Bajši a Jánošiku. Roku 1947. prichádza za farára do Nového Sadu. Za biskupa Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii bol zvolený v roku 1957 a na tom poste pôsobil do odchodu do výslužby v roku 1983. Pričinil sa o dobré meno našej cirvi u nás a vo svete a prispel k celkovému duchovnému a národnému životu vojvodinských Slovákov. Jeho zásluhou zlepšili sa vztahy medzi cirvou a štátom a SEAVC sa stala členkou Svetového luteránskeho zväzu so sídlom v Ženeve a tým nadviazala styky z cirkvami v mnohých krajinách. Za jeho mandátu vystavali sa dva chrámi božie, v Iloku a Binguli, ako i desiatky nových fár, čím sa zlepšili podmienky pre život a prácu našich farárov. Taktiež sa v Novom Sade vystaval Biskupský úrad v roku 1965. Biskup Struhárik podnietil vydavatelskú činnosť, boli vydané nový Tranoscius a Funebrál a obnovené vydávanie Evanjelického hlásnika a Ročenky. Obnovila sa práca z detmi a mládežou v nedelných školách, ako i oltárnych krúžkou žien. Bohoslovecká fakulta v Bratislave mu udelila titul čestného doktora teológie, ako aj univerzity vo Wittenbergu a Springfielde.

. Po katastrofálnom zemetrasení v Skopji, ThDr. Juraj Struhárik od Svetového luteránskeho zväzu zabezpečil pomoc vo výške pol milóna dolárov.

. Za svoju húževnatú prácu vyznamenaný bol Radom bratstva a jednoty zo zlatým vencom a Radom zásluh o národ zo zlatou hviezdou a dostal i Októbrovú cenu Nového Sadu v roku 1983.

. Všade kde pôsobil, ThDr. Juraj Struhárik sa zúčastnil vo verejnom živote. Bol prvý externý lektor, hlásateľ a prekladateľ v Slovenskej redakcii Novosadského rozhlasu ked začal vysielať v roku 1949. Zúčastnil sa na zakladaní Kultúrno-umeleckého spolku P.J. Šafárika, bol predsedom Spravujúceho výboru a tajomníkom spolku. Juraj Struhárik bol aj jedným zo zakladateľou Matice slovenskej v Juhoslávii v roku 1932, a potom jedným z podpredsedov. Bol pri obnovení MSJ a Miestneho odboru v Novom Sade roku 1990 a naplno sa zapojil do činnosti. Neprešla ani jedna schôdza Výkonného výboru bez toho aby nepovzbudzoval a radil, trval na tom aby sa matičiari pravidelne stretávali. Prihováral sa o tesnejšiu spoluprácu cirkvi, šafárikovcov a matičiarov a mal nesmiernu radosť ked sa rozprúdila práca s najmladšími. To však netrvalo dlho, lebo už 9. júla roku 1993.ThDr. Juraj Struhárik odišiel do večnosti.