Jubileum MOMS Nový Sad

___Vo štvrtok, 10. decembra, novosadský matičiari usporiadali večierok, na ktorom zaznamenali štvrťstoročie svojej nepretržitej činnosti. Zmiešaný spevácky zbor SKC P. J. Šafárika najprv zaspieval hymnickú pieseň Po nábreží, potom predsedníčka Jarmila Struhárová privítala hostí: predsedníčku MSS Katarínu Melegovú Melichovú, čestného predsedu MSS Rastislava Surového s manželkou Elenou a člena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Jána Slávika. Nasledoval príhovor, v ktorom predsedníčka vyzdvihla:
___"Vážený prítomní, milí hostia, mám veľkú česť prihovoriť sa vám dnes večer keď zaznamenávame 25. výročie obnovenia novosadského odboru Matice slovenskej v Juhoslávii, dnes v Srbsku, a našej nepretržitej činnosti. Bolo to 27. novembra v roku 1990. keď sme sa rozhodli zoskupovať sa tu aby sme spolu s cirkevným zborom a Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom P.J. Šafárika pracovali na pestovaní a rozvíjaní duchovného, kultúrneho a spoločenského života novosadských Slovákov. Matičná činnosť sa prejavovala prevažne organizovaním pravidelných večierkov, ktorých sme doteraz mali vyše 180. Vzhľadom na to, že sú v našom mestskom prostredí sústredené tak vzdelávacie ustanovizne ako i inštitúcie kultúry, cirkvi a médií mali sme kvalitné prednášky a filmové prezentácie, a početné literárne a zábavné večierky sme realizovali aj v spolupráci s mnohými matičnými odbormi z iných miest. Členovia nášho MOMSu sa aktívne zapájali do práce orgánov Matice slovenskej v Srbsku a za svoj prínos zveľaďovaniu slovenskosti na týchto priestoroch dostali matičné uznania. Dnes večer sú tu prítomní málopočetní členovia, ktorí boli činní od zrodu nášho MOMS po dnes, s pietou si spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Náš prvý predseda básnik Ján Labáth zo zdravotných dôvodov nie je prítomný ale vám v jeho mene odovzdávam jeho srdečné pozdravy.
___Do budúcnosti si prajeme aby nás pribúdalo, aby si aj mladí ľudia našli v Matici svoje miesto aby aj tu dostávali nové poznatky o slovenskej kultúre a upevňovali si slovenské cítenie."
___Potom nasledoval príležitostný program, ktorý znázornil prejdenú cestu MOMS, žiaľ pre technické nedopatrenia neboli premietané pripravené video-záznamy. Večierok moderovali Karmena a Rastislav Zorňanovci a žiačka Základnej školy Sonja Marinkovic Čila Šantová, víťazka v prednese prózy na tohtoročnej rozhlasovej recitačnej súťaži, predniesla úryvok z textu Gabriely Futovej Mama mi kúpila hnusnú tašku. Hudbou sa prejavili členovia SKC P.J. Šafárika: Komorný zbor Agapé, Juraj Súdi ml. a Emilia Kovačevová a Zmiešaný spevácky zbor pod taktovkou Anny Crveniovej.
___Predsedníčka MSS Katarína Melegová Melichová vo svojom príhovore ocenila prácu novosadských matičiarov ako úspešnú a zaželala im v nej pokračovať, ku gratuláciám sa pekným slovom pripojili aj Rastislav Surový a Elena Surová. Novosadský MOMS prijal gratulácie aj od podpredsedu MSS pre Báčku Vladimíra Feketeho a predsedníčky MOMS Stará Pazova Anny Balážovej.

___Záverom podpredseda Jaroslav Feldy a predsedníčka Jarmila Struhárová za prínos matičnej činnosti udelili Ďakovné listy inštitúciám a jednotlivcom a na koniec povolali prítomných na družné posedenie.

Príhovor predsedníčky MSS Kataríny Melegovej Melichovej
Ďakovný list udelili podpredsedníčke SKC P.J. Šafárika Julijane Brtkovej
Toho času v matičnom vedení sú: Jarmila Struhárová, Jaroslav Feldy, Michal Hyža, Martin Klátik, Vladimír Obšust, Štefan Cicka, Zuzana Pavlovová, Katarína Holá, Katarína Totová, Pavel Macháč, Ján Korčok, Jaroslav Boldocký, Jaroslav Lačok a Aneta Lomenová.